201508.13
0

פתיחת חברה בע"מ

כדי לפתוח חברה בישראל יש למלא, לחתום ולהגיש לרשם החברות את המסמכים הבאים:

בקשה לרישום חברה.

תקנון ההתאגדות.

הצהרת דירקטורים ראשונים.

תצהיר בעלי מניות.

את המסמכים יש למלא כנדרש ולחתום מול עורך דין.