201501.18
0

הודעה מוקדמת

דיני עבודה – הודעה מוקדמת / עו"ד גלית לוי

שני הצדדים ביחסי עבודה- הן העובד והן המעביד, מחוייבים ע"פ חוק להודיע לצד השני, בטרם יפסיקו את יחסי העבודה ביניהם. המעביד מחוייב לתת לעובד הודעה מוקדמת לפיטוריו והעובד מחוייב לתת למעביד הודעה מוקדמת להתפטרותו. זאת, בשל התחשבות המחוקק באלמנט ההסתמכות שיש לאדם על מקום עבודתו, או על פרנסתו- במקרה של מעביד.

מקום העבודה נחשב (עדיין) כמרכז החיים של האדם. תפיסה שמקבלת ביטוי הן ע"י הרשות המחוקקת והן ע"י הרשות השופטת בישראל. בהתאם לזאת, ככל שלעובד ותק רב יותר במקום העבודה, כך משך ההודעה המוקדמת שעליו לתת למעסיקו, או שעל מעסיקו לתת לו, רב יותר.

על ההודעה להיות בכתב ולפרט, הן את תאריך הוצאתה והן את תאריך כניסתו לתוקף של יום הפסקת העבודה.

למעסיק שמורה הזכות, לוותר על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או מקצתה, הן כשהוא הגורם להפסקת העבודה בין הצדדים (פיטורים) והן כשהעובד הוא היוזם את הפסקת העבודה בין הצדדים (התפטרות). יחד עם זאת, בשני המקרים מחוייב המעסיק לשלם לעובד בגין התקופה בה ויתר על עבודתו.

משך ההודעה המוקדמת שיש לתת לצד השני, שונה בין עובד במשכורת (=שמשכורתו חודשית קבועה) לבין עובד בשכר (=שמשכורתו מחושבת ע"פ שכר יומי או שעתי או ע"פ תפוקה), כפי שיפורט להלן:

עובד במשכורת

ותק 0-6 חודשים = 1 יום לכל חודש.

ותק 7-12 חודשים= 6 ימים+ 2.5 ימים לכל חודש.

ותק 12 חודשים ומעלה = 30 יום.

עובד בשכר

שנת עבודה 1 = 1 יום לכל חודש.

שנת עבודה 2 = 14 ימים + 1 יום לכל 2 חודשי עבודה.

שנת עבודה 3 = 21 ימים + 1 יום לכל 2 חודשי עבודה.

ותק 3 שנים ומעלה = 30 יום.

חריגים לכלל

יש מקרים, בהם הנסיבות לא יהיו כאלו, בהן ניתן לדרוש מהעובד לעבוד בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת להתפטרות. למשל, כשעובד נאלץ להתפטר בנסיבות אשר לא מאפשרות את המשך עבודתו אפילו לא יום אחד. בנסיבות, שהעובד התריע עליהן והמעביד מודע לקיומן. נסיבות כאלו יכולות להיות למשל, כשהמעביד מתעמר בעובד, משפיל ומעליב אותו או אפילו נקט נגדו באלימות. בנסיבות כאלו, לא ניתן לדרוש מהעובד לתת למעסיקו הודעה מוקדמת כחוק ולא ניתן יהיה לחייב את העובד בתשלום בגין אי מתן הודעה מוקדמת.

בעבר, טיפלתי במקרה בו התלהמות בין עובד למעביד הגיעה לתגרת ידיים, עד שהעובד הפגוע נמלט על נפשו ממקום העבודה ורץ לתחנת המשטרה להגיש תלונה על אלימות. למותר לציין, שהעובד לא הראה את פניו יותר במקום העבודה ואף זכה בבית הדין לעבודה בתשלומים המגיעים לו בפשרה.

לעומת זאת, יש מקרים בהם קמה למעסיק הזכות לפטר את העובד לאלתר, ללא הודעה מוקדמת ואף ללא פיצויי פיטורים. אלו מקרים בהם העובד פגע באופן חמור באמון המעביד. למשל, גנב ממנו, זייף את חתימתו או נעדר מהעבודה ללא אישור.

ייצגתי בעבר עובד שפוטר לאלתר, ללא פיצויי פיטורים וללא הודעה מוקדמת. זאת, כשהיה לו ותק של שנים במקום העבודה והוא היה בתפקיד ניהולי- אחראי על עובדים ומכין את משכורותיהם. החברה הידועה טענה נגדו, שהוא גנב כספים מהכספת עליה היה אחראי ולכן, לא היה זכאי- לא להודעה מוקדמת ולא לפיצויי פיטורים. כמובן, שלעולם לא נדע מה הייתה האמת לאמיתה ותפקידי היה רק לייצג את הצד של העובד. תיק זה נסגר אף הוא בפשרה, לפיה קיבל העובד פיצויי פיטורים.

______________________________________________________

*  המאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה, מומלץ להיוועץ בעו"ד מתחום דיני העבודה, על מנת לבדוק את הזכויות המגיעות בהתאם לנסיבות.